Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Dr. P.A. Tiele-Stichting. Hier wordt uitgelegd welke persoonsgegevens de Tiele-Stichting verwerkt. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

De Tiele-Stichting kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Gebruik van de website

De Tiele-Stichting gebruikt voor haar website cookies.

Google Analytics

De Tiele-Stichting maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Tiele-Stichting te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de Tiele-Stichting en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Social Media

De artikelen die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De Tiele-Stichting heeft daar geen invloed op.

Overig

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat de Tiele-Stichting niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina teksten, documenten, plaatjes of filmpjes bevatten die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Ontvangers van de nieuwsbrief, donateurs en aangeslotenen

De stichting kent aangeslotenen en donateurs. Aangeslotenen zijn organisaties van alle geledingen uit de boekenwereld, die met een geldelijke bijdrage de stichting steunen. Zij zijn vertegenwoordigd in de Vergadering van Aangeslotenen. Donateurs zijn particuliere personen die jaarlijks een bedrag aan de stichting doneren. Daarnaast kunnen mensen die geen donateur zijn zich ook aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Verwerkte gegevens

De Tiele-Stichting verzamelt en verwerkt gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u zich aanmeldt als ontvanger van de nieuwsbrief, donateur of als contactpersoon van een aangesloten organisatie. De Tiele-Stichting zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Naam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die u actief aan de Tiele-Stichting verstrekt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Om onze diensten aan u te verlenen zoals bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief en het op de hoogte houden van evenementen;
• Om een administratie bij te houden van alle donateurs en aangeslotenen.

Bewaartermijn

De Tiele-Stichting bewaart de content die u aan ons verstrekt in beginsel zo lang als lidmaatschap of verzoek tot het ontvangen van de nieuwsbrief in stand blijft. Als u zich afmeld als donateur of als ontvanger van de nieuwsbrief zal de Tiele-Stichting uw gegevens permanent verwijderen.

De Tiele-Stichting mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot de Tiele-Stichting richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

De Tiele-Stichting zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Tiele-Stichting de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. De Tiele-Stichting stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien de Tiele-Stichting de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de Tiele-Stichting de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien de Tiele-Stichting niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de Tiele-Stichting de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De Tiele-Stichting schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker de Tiele-Stichting de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Tijdelijke en terugkerende activiteiten

Naast persoonsgegevens van donateurs en aangeslotenen bewaart de Tiele-Stichting persoonsgegevens in het kader van tijdelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn:

• De jaarlijkse Tiele-scriptieprijs
• Subsidieaanvragen Frederik Mullerfonds

De Tiele-scriptieprijs

Elk jaar schrijft de Tiele-Stichting een wedstrijd uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschappen. Van inzenders worden voor communicatieve doeleinden naam en e-mailadres opgeslagen tot maximaal zes maanden na de officiële prijsuitreiking. De Tiele-Stichting verstrekt uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden.

Subsidieaanvragen FMF

Het Frederik Mullerfonds biedt financiële ondersteuning aan bibliografische uitgaven en projecten in ruime zin. Bij subsidieaanvragen worden contactgegevens (naam, e-mailadres en adresgegevens) voor communicatieve doeleinden bewaard zolang de aanvraag loopt. Na de afhandeling van de aanvraag archiveert de Tiele-Stichting de ingekomen stukken. Uw privacy wordt daarbij gewaarborgd.

Uiteraard is het bovenstaande kopje ‘inzage, correctie en verwijdering’ ook van toepassing op tijdelijke en terugkerende activiteiten.